Home arrow Moergestel arrow Geschiedenis van Moergestel arrow Bronnen en literatuur

Bronnen en literatuur Afdrukken

Deel 2: Een geschiedenis van Moergestel van 1811 tot heden
door Ad van den Oord

-18-Bronnen en literatuur

De tekst komt uit: Ad van den Oord en Paul van Dun: Merk toch hoe sterk. Moergestel schreef geschiedenis (Moergestel, 1996) (copyright).


RIJKSARCHIEF IN NOORD-BRABANT

Archief Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant 1814-1920
4420 (brief burgemeester Moergestel aan Commissaris van de Koning 20 juli 1849)
4780 (bezoek Commissaris der Koningin aan Moergestel 1895-1909)
12485 (berichten betreffende ongeregeldheden inzameling tienden in Moergestel 1849)

Archief Commissaris der Koningin 1920-1969
241 (benoeming en ontslag burgemeesters)
354 (bezoeken Commissaris der Koningin aan Moergestel)
1033 (zuivering gemeenteambtenaren)
1180 (zuivering burgemeester)

Archief van de tienden van Moergestel
183 (problemen met verpachting 1849-1850)
189 (problemen met verpachting 1851-1854)

Archief familie Van den Bogaerde van Terbrugge
786 (proces contra H. Reijnen over heerlijk jachtrecht 1902-1908)
787 (processen tegen J. van Krieken en J. Wolfs inzake heerlijk jachtrecht 1909)
790 (opheffing jachtrecht 1933-1935)


ARCHIEF BISDOM 'S-HERTOGENBOSCH

Parochie Moergestel
map personalia (correspondentie pastoors met bisschop)
map varia (brieven parochianen aan bisschop)


ARCHIEF ZUSTERS VAN LIEFDE TILBURG

Kroniek van het Gesticht St.-Stanislaus Moergestel 1840-1927

Diverse aantekeningen over het onderwijs door de Zusters van Liefde


STREEKARCHIEF HET KWARTIER VAN OISTERWIJK

Administratief archief van de gemeente Moergestel 1301-1930
315-319 (notulen gemeenteraad 1852-1930)
400-479 (gemeenteverslagen 1851-1935)
491 (persoonsdossier veldwachter A.P. Bavelaar)
492 (persoonsdossier burgemeester J.H. Bardoel)
493 (persoonsdossier klokkenist W. Claessen)
495 (persoonsdossier veldwachter J. Hertsig)
497 (persoonsdossier veldwachter J.C. van den Heuvel)
510 (persoonsdossier veldwachter C. van Puijenbroek)
511 (persoonsdossier veldwachter L. Smulders)
513 (persoonsdossier veldwachter J.C. van de Wetering)
584 (gebruik gemeenteweide en heffing weidegeld 1857-1930)
587-588 (conflicten over gebruik heide tussen gemeenten Oisterwijk, Haaren en Moergestel 1823-1826, 1846-1847)
590 (Tilburgse vuilwaterkwestie 1918-1922)
601 (aanleg wegen naar Hilvarenbeek en Diessen 1854-1927)
1167 (heffing plaatselijke belasting op gedestilleerd 1860-1928)
1188 (subsidiëring plaatselijke verenigingen en manifestaties 1893-1930)
1202 (uitoefening jacht en visserij 1822-1930)
1204 (openbare orde 1825-1866)
1208 (verordening inzake arbeid van kinderen beneden twaalf jaar 21 december 1881)
1209 (logementsvergunningen 1905-1928)
1210 (adressen betreffende de kermis 1919-1924)
1212 (verpleging van krankzinnigen 1859-1929)
1213 (aanvragen vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein 1882-1930)
1229 (staat van fabrieken en trafieken 1853)
1230 (verslag toestand handeldrijvende en industriële middenstand 1909)
1232a (staat van veehouders met aantallen 1823)
1233 (keuring springstieren 1827-1933)
1235 (register aanwezige runderen 1866)
1236 (landbouwverslag 1867)
1237 (landbouwverslagen 1903-1937)
1238 (landbouw- en veetellingen 1919 en 1930)
1242 (lokaalspoorweg 1858-1924)
1243-1244 (plannen aanleg tramlijn Eindhoven-Tilburg en St.-Oedenrode-Tilburg 1897-1912)
1248-1249 (autobusdiensten 1912-1935)
1252 (post-, telegraaf- en telefoonwezen 1822-1931)
1259 (jaarverslag Gemeentelijk Energiebedrijf over 1926)
1264 (verbetering en zuivering van waterlopen 1821-1930)
1265 (watermolen 1831-1875)
1268 (geschil over wateroverlast door sluisje Schoorkensloop 1881-1883).
1280 (lager onderwijs 1842-1929)
1281 (onderwijzend personeel (1834-1930)
1303-1310 (elders ondersteunden die domicilie van onderstand in Moergestel hebben 1834-1870)
1365-1366 (reglement en correspondentie betreffende afdeling Heijze 1835, 1847-1933)

Archief bouwvereniging Broederhulp
1622 (bestuursnotulen 1921-1926)

Archief R.K. Fabrieksarbeidersbond St.-Willibrordus Moergestel
notulenboek (1928)-1950

Archief Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Moergestel
1639 (arrestaties 1944)
1644-1645 (aanhouding minister van Justitie 1944)

Archief Rode Kruis afdeling Oisterwijk
stukken rondom bevrijding oktober 1944

Archief Gezondheidscommissie Oisterwijk e.o.
45 (Tilburgse vuilwaterkwestie)

Archief Hervormde Gemeente Oisterwijk e.o.
87 (afstand protestantse kerkhof gelegen tegen RK kerk te Moergestel)

Collectie Roozen
stukken betreffende molen en molenaars

Collectie C. Schade
6 (correspondentie gedurende Tweede Wereldoorlog)

Documentatiecollectie
71 (pastoorspaadje en pastorie)
72 (muziek en sport, Audacia)
227 (handboogschutterij Uitspanning 1847)
387 (branden 1958)


GEMEENTE MOERGESTEL

Semi-statisch Archief Gemeente Moergestel 1931-1995
18 (aanwijzing plaats woonwagenkamp 1918-1936)
19 (registratie verenigingen 1940-1941)
22.1 (beperking ventvergunningen 1934)
25 (volkstelling Een volkstelling (of census) is een vaststelling, door of namens de overheid, van de bevolkingsgrootte van een bepaald gebied, meestal een land, waarbij tevens een aantal andere, structurele kenmerken onderzocht worden, zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, godsdienst, gezinsverband en beroepswerkzaamheid. (bron: Wikipedia)
1930)
31 (tegengaan kamphuizen 1938)
36 (woningonderzoek 1936)
55 (onderzoek postbesteller 1938)
57 (busdiensten Vitesse en EMAD 1926-1940)
79 (aanleg waterleiding 1949-1955)
81 (zweminrichting 1934-1955)
89 (branden 1958)
149 (visrecht Putven 1938-1940)
150 (watersnood 1953)
155 (ruilverkaveling Moergestels Broek 1930-1935)
156 (kermis 1950-1959)
160 (afschaffing heerlijk jachtrecht 1924-1935)
166 (werkverschaffing 1935-1938)
176-177 (Winterhulp en Nederlandsche Volksdienst 1940-1944)
180 (politieke delinquenten 1944-1945)
187 (evacués 1944-1945)
189 (Wit-Gele Kruis 1936-1941)
196 (onderwijsverslagen 1940, 1951)
202 (landbouwonderwijs 1931-1938)
269.1 (processen-verbaal mei 1940 inzake diefstallen)
278 (ontsnapping uit arrestantenlokaal 1924)
279 (grenswijzigingsvoorstellen 1936)
290 (gebed in gemeenteraad 1939)
296 (persoonsdossier vroedvrouw M. Muskens-Lakeman 1922-1957)
298 (persoonsdossier veldwachter C. van Puijenbroek 1914-1935)
322 (verkiezingen gemeenteraad 1931-1978)
324 (uitslag Tweede-Kamerverkiezingen 1937, 1977)
325 (feestelijkheden geboorte prinses Beatrix 1938)
328 (radiodistributie 1930, 1933)
335 (volkstelling Een volkstelling (of census) is een vaststelling, door of namens de overheid, van de bevolkingsgrootte van een bepaald gebied, meestal een land, waarbij tevens een aantal andere, structurele kenmerken onderzocht worden, zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, godsdienst, gezinsverband en beroepswerkzaamheid. (bron: Wikipedia)
1960)
448 (markt 1970-1972)
454 (Folkdag 1977-1980)
483 (tennisvereniging 1972-1977)
506 (loop der bevolking 1961-1965)
536 (volkstelling Een volkstelling (of census) is een vaststelling, door of namens de overheid, van de bevolkingsgrootte van een bepaald gebied, meestal een land, waarbij tevens een aantal andere, structurele kenmerken onderzocht worden, zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, godsdienst, gezinsverband en beroepswerkzaamheid. (bron: Wikipedia)
1971)
678-680 (ruilverkavelingen 1956-1977)
744 (emigratie 1951-1955)
778 (vergunning danslessen E. Grijsbach 1950)
790 (sportverenigingen 1976-1979)
791 (sportvelden 1957-1980)
798 (carnaval 1962-1980)
799 (verenigingsgebouw Den Boogaard 1957-1978)
800 (accommodaties voor de jeugd 1969-1978)
827 (zondagswet 1954)
890-920 (raadsnotulen 1958-1988)
975-977 (raadsnotulen 1931-1957)
982-986 (krantenknipsels 1968-1988)
1146-1147 (krantenknipsels 1989-1993)
1221 (raadsnotulen 1991)
1316 (raadsnotulen 1992)
1398-1399 (raadsnotulen 1993)
10248 (raadsnotulen 1994)
10249 (krantenknipsels 1993-1995)

Dynamisch Archief Gemeente Moergestel
2.07.125 (herindeling 1992-1996)
raadsnotulen 1996


PAROCHIE H. JOHANNES ONTHOOFDING

Registrum memoriale (1838-1995)

Collectie krantenknipsels (1970-1995)


NOORDBRABANTSE CHRISTELIJKE BOERENBOND, AFDELING MOERGESTEL

Notulenboeken van algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen R.K. Boerenbond (1901-1993)


COLLECTIE MISSIEZUSTERS FRANCISCANESSEN VAN DEN H. ANTONIUS ASTEN-MOERGESTEL

Correspondentie met R.K. kerkbestuur Moergestel (1935)

Kroniek H. Antoniusgasthuis (1936-1949)


COLLECTIE A.M.P. WOLFS MOERGESTEL

Aantekeningen over St.-Jozefschool Moergestel (1928-1996)


LITERATUUR

Algemeen
Bressers, M.C.X.M. en W. de Bakker, Het geslacht Bressers (Tilburg 1988).
Daru-Schoemann, M. e.a. (red.), Cultuurhistorische Inventarisatie van Noord-Brabant. Gemeente Moergestel ('s-Hertogenbosch 1991).
De Gestelse (1965-1971).
Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oijen (z.p. z.j.).
Moergestel. Korte historische schets (Moergestel z.j.).
Moergestel-Nieuws 1989-1995.
Nieuwe Tilburgsche Courant (1909, 1913).
Op zun Gèssels nrs. 1-12.
Tilburgsche Courant (1892, 1909, 1913).
Vooren, G.A.C. van, G.A. Vorsterman van Oijen 1836-1915. Een markante figuur uit Aardenburg, verschenen als Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen 7 (1979).
Wolfs, A.P., Een eeuw Moergestel 1770-1870 (Moergestel 1995).
Wuisman, P.J.M., Moergestel in oude ansichten (Zaltbommel 1972).

Materieel bestaan en sociaal leven
Cleverens, R.W.A.M., Kasteel Heeswijk en de geslachten Van den Bogaerde van Terbrugge en De Looz-Corswarem (Middelburg 1991).
Duijvendak, M., Boeren en collectieve actie. Tienden en groepsvorming in Noord-Brabant in de negentiende eeuw, in Tijdschrift voor sociale geschiedenis 16 (1990) 364-386.
Jonkers, A., Overzicht werking R.K. Boerenbond Moergestel over de jaren 1901-1976 (Moergestel 1976).
Jonkers, J.C., Overzicht werking R.K. Boerenbond Moergestel over de jaren 1901-1951 (Moergestel 1951).
De Noord-Brabanter (1849-1850).
Ontwikkeling van de Moergestelse landbouw van 1970 tot 1975 (Moergestel 1975).
Roozen, J.P.M., Een verslag van de Moergestelse middenstand uit 1909, in De Kleine Meijerij 35 (1984) 1-4.
Roozen, J.P.M., Het Moergestelse molenaarsgeslacht Roozen, in De Kleine Meijerij 40 (1989) 107-115.
Severijns, R.A.L., A.M.P. Wolfs, A.P. Wolfs, Op Goede Leest Geschoeid. De Moergestelse schoenmakers (Moergestel 1995).
Stroucken, J. e.a., 60 Jaar Visserlatijn (Moergestel 1991).
Verslag van de Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw (1883-1895, 1900).
Vriens, N. en A. Wolfs, De Oirschotseweg in Moergestel, in De Kleine Meijerij 43 (1992) 87-90.
Wolfs, A.P., Aspecten van de armenzorg in Moergestel tussen 1840 en 1860, in De Kleine Meijerij 44 (1993) 38-46.
Wolfs, A.P., E.M.A.D., Presto en Vitesse; Moergestelse busondernemingen van het eerste uur, in De Kleine Meijerij 45 (1994) 79-87.
Wolfs, A.P., Een traditie in kwaliteit 1734-1994 (Moergestel 1994).
Wuisman, P.J.M., Huwelijken te Moergestel in de vorige eeuw, in De Kleine Meijerij 31 (1980) 89-94.

Bestuur, openbare orde en onderwijs
Brandreglement voor de gemeente Moergestel ('s-Hertogenbosch 1822).
100 Jaar bewaarschool, kleuterschool, basisschool 1891-1991 (Moergestel 1991).
Jucundinus, broeder en G. Klomberg, Het gouden boek van de St.-Jozefschool. Basischool `Boszicht' Moergestel 1928-1978 (Moergestel 1978).
Maria-Goretti, Graaf van Ursel 40 jaar 1950-1990 (Moergestel 1990).
Plaatselijke verordeningen of reglement van inwendige polici en discipline voor de gemeente Moergestel ('s-Hertogenbosch 1823).
Reglement op het dirigeren der brandspuit en aanhooren van dien voor de gemeente Moergestel ('s-Hertogenbosch 1824).
Severijns, R., De Heizensche gemeijnte en de gemeentewet, in De Kleine Meijerij 44 (1993) 11-15.
Smits, A.A.M., Moergestel 1940-1944. Oorlog en bevrijding (Moergestel 1994).
Wolfs, A.P., Onderwijsproblemen in Moergestel in de 2de helft van de 19de eeuw, in De Kleine Meijerij 45 (1994) 12-15.
Wouw, Jacs van de, Open brief aan de leden der Staten-Generaal enz. over mijne niet-herbenoeming als burgemeester te Moergestel (Oisterwijk 1880).
Wuisman, P.J.M., Het Moergestelse `Broothuys' na 1795, in De Kleine Meijerij 22 (1971) 1-5.
Wuisman, P.J.M., Burgemeesters van Moergestel, in De Kleine Meijerij 28 (1977) 90-91.
Wuisman, P.J.M., De gemeenteraad van Moergestel sinds 1851, in De Kleine Meijerij 28 (1977) 92-95.
Wuisman, P.J.M., De secretarissen van Moergestel, in De Kleine Meijerij 38 (1987) 13-18.
Wuisman, P.J.M., Vechtpartij om een pijpendopje te Moergestel, anderhalve eeuw geleden, in De Kleine Meijerij 39 (1988) 99-101.

Religie, cultuur, sport en ontspanning
Beks, M. e.a., Jan Dijker. Vijftig jaar monumentaal (Eindhoven 1993).
Jolles, J.A., De schuttersgilden en schutterijen van Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1933).
Lauret, A.M., Per imperatief mandaat. Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde (Tilburg 1967).
Oerlemans, M. en T. Tacken, 50 Jaar gemengde zangvereniging Crescendo Moergestel 1939-1989 (Moergestel 1989).
Severijns, R., Verhalen rond een Moergestelse dodenakker, in De Kleine Meijerij 34 (1983) 14-26.
Tacken, T., Meer moed dan overmoed. SV Audacia 40 jaar 1948-1988 (Moergestel 1988).
Wolfs, A.P., Het wel en wee van 2 Moergestelse klokken, in De Kleine Meijerij 43 (1992) 43-46.
Wolfs, A.P., In en om de kerk van Moergestel, in De Kleine Meijerij 44 (1993) 75-82.
Van toeten en blazen. 75 Jaar Harmonie Prinses Juliana Moergestel 1911-1986 (Moergestel 1986).